Projekt pt. „Promocja możliwości ekonomii społecznej” realizowany będzie od maja do grudnia 2011 roku przez Fundację NADZIEJA w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt zakłada promocję i wsparcie ekonomii społecznej, a w szczególności partnerstwa międzysektorowego
na rzecz ekonomii społecznej (ES), poprzez organizację:

- punktu wsparcia ES o charakterze informacyjno-doradczym,
- seminariów poświęconych rozwojowi ES z udziałem przedstawicieli trzech sektorów,
- szkoleń/warsztatów dla lokalnych liderów ES,
- wydanie publikacji popularyzującej zakładanie i wspieranie przedsiębiorstw społecznych.

Rozwój ES na większą skalę możliwy jest jedynie przy aktywnym wsparciu oraz współdziałaniu ze strony lokalnych instytucji, organizacji i liderów. Poziom wiedzy nt. ES jest jednak w tych środowiskach niewystarczający.
Zakładane w projekcie działania promocyjno-informacyjne oraz doradcze, skierowane do konkretnych środowisk lokalnych, mają przyczynić się do zwiększenia praktycznej wiedzy w dziedzinie ES, a w efekcie do zwiększenia zaangażowania przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, administracji publicznej, biznesu oraz liderów społecznych w działania na polu przedsiębiorczości społecznej.

Adresaci projektu:

- przedstawiciele organizacji pozarządowych
- przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych
- przedstawiciele administracji publicznej
- przedstawiciele biznesu
- lokalni liderzy oraz osoby zainteresowane ekonomią społeczną

Punkt wsparcia ekonomii społecznej

W ramach projektu zostanie uruchomiony punkt promocyjno-doradczy na temat przedsiębiorczości społecznej, w ramach którego usługi świadczyć będą specjaliści z różnych dziedzin związanych z ES. Z usług punktu będą mogli korzystać przedstawiciele grup docelowych, przede wszystkim zaś przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych oraz osoby zainteresowane rozwojem ES.

Punkt wsparcia ES będzie opierał się na nowatorskiej formule działania, której istotą będzie aktywne inicjowanie kontaktu z przedstawicielami grup docelowych, ukazywanie im możliwości ES i wielostronnych korzyści wynikających z zakładania przedsiębiorstw społecznych.

Usługi doradcze będą świadczone w formie osobistej, telefonicznej oraz mailowej. Projekt zakłada doradztwo stacjonarne oraz wyjazdowe (m.in. w powiecie łomżyńskim i ostrołęckim) - planowany jest dojazd doradców do zainteresowanych osób. Proponowany zakres usług doradczych: przedsiębiorczość społeczna – informacje ogólne, społeczna odpowiedzialność biznesu, spółdzielczość socjalna, budowa partnerstwa trójsektorowego/lokalnego, pozyskiwanie klientów, marketing, prawo pracy, księgowość, trening umiejętności przedsiębiorczych.

Seminaria nt. ekonomii społecznej

Planowane jest przeprowadzenie dwóch jednodniowych seminariów roboczych poświęconych rozwojowi przedsiębiorczości społecznej oraz promocji partnerstwa trójsektorowego w Ostrołęce oraz Łomży.

Szczególny nacisk położony zostanie na włączenie do współpracy przedstawicieli administracji lokalnej, biznesu oraz lokalnych organizacji.

W ramach seminariów przewidziane jest przekazanie bazowej wiedzy z dziedziny ES, zwłaszcza nt. roli oraz możliwości partnerstwa trójsektorowego oraz spotkania z praktykami przedsiębiorczości społecznej. Zakłada się także aktywny udział uczestników – dyskusje i wymianę poglądów.

Celem seminariów będzie wypracowanie konkretnych rekomendacji dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej i partnerstwa na jej rzecz, w konkretnych środowiskach lokalnych. Uczestnicy seminariów będą mieli możliwość korzystania z usług punktu wsparcia ekonomii społecznej, w celu pogłębienia wiedzy zdobytej podczas seminarium.

Warsztaty szkoleniowe liderów lokalnych ES

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwudniowe warsztaty dla 2 grup lokalnych liderów w Łomży i Ostrołęce.
Warsztaty będą pogłębiały wiedzę z dziedziny ES, rozwijały umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, a także wprowadzały elementy animacji lokalnej.

Uczestnikami warsztatów będą lokalni liderzy oraz osoby zainteresowane tematyką przedsiębiorczości społecznej, które chcą zająć się tworzeniem / pomocą w tworzeniu nowych miejsc pracy w postaci przedsiębiorstw społecznych. Uczestnicy warsztatów będą mieli także możliwość korzystania z usług punktu wsparcia ekonomii społecznej, w celu pogłębienia wiedzy zdobytej w ramach warsztatów szkoleniowych.

Panel ekspertów i publikacja

W ramach projektu wydana zostanie publikacja, która będzie stanowiła praktyczne kompendium wiedzy nt. przedsiębiorczości społecznej i tworzenia partnerstw trójsektorowych na rzecz ES.

Powstanie artykułów do publikacji poprzedzi dwudniowy panel ekspertów z udziałem zasłużonych praktyków przedsiębiorczości społecznej. Z doświadczeń Fundacji Nadzieja wynika, że taka forma (dyskusja, starcie poglądów, a następnie wyciąganie wniosków / rekomendacji) jest najbardziej wartościowa.


  • PROMOCJA MOŻLIWOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ
    Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
o projekcie  /  punkt wsparcia ekonomii społecznej  /  publikacje  /  aktualności projekt - TOMANET DESIGN